Ostvarivanje rezultata

Jasni ciljevi.
Visoki standardi.
Uvećanje vrednosti kompanije.

Prečišćavanje otpadnih voda

Realizovali smo projekat rekonstrukcije postojećeg sistema kanalizacije i izrade postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Rekonstrukcijom postojećeg sistema kanalizacije, sva četiri izliva iz fabričkog kruga preusmerena su u jedan sabirni cevovod koji otpadnu industrijsku, atmosfersku i drenažnu vodu dovodi do postrojenja za prečišćavanje.

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda čine dva nezavisna postrojenja – postrojenje za prečišćavanje sanitarnih otpadnih voda i postrojenje za prečišćavanje industrijskih, atmosferskih i drenažnih otpadnih voda.

Industrijske, atmosferske i drenažne otpadne vode se, nakon sistema taložnika unutar fabričkog kruga, gravitaciono, kanalizacionim cevima dovode do dve linije za prečišćavanje, kapaciteta  po 100 l/s. Na ovim linijama, otpadne vode prolaze kroz gravitacione taložnike, a zatim i kroz separatore u kojima se odstranjuju ulja i masti.

Proces prečišćavanja sanitarnih otpadnih voda započinje mehaničkim prečišćavanjem, nakon čega sledi izdvajanje ulja i masti. Na kraju se odvija proces biološkog prečišćavanja, odnosno proces dubinske aeracije vazduhom i razgradnja organskih materijala pomoću mikroorganizama koji koriste organske materije kao hranu.

Prečišćena voda sa oba postrojenja dovodi se u sabirni šaht iz koga se, posle merenja količine vode, zbirnim kolektorom odvodi u reku Skrapež.

Merenje kvaliteta voda vrši se od strane ovlašćene stručne organizacije za obavljanje takve vrste merenja, četiri puta godišnje.

< nazad na sve vesti