Za moj Kosjerić 2015

Titan Cementara Kosjerić pripremila je konkurs sa ciljem da se izaberu i nagrade najbolji projekti na teritoriji opštine Kosjerić, koji će unaprediti kvalitet života u Kosjeriću i predstavljati dugoročan podsticaj građanima i organizacijama da se uključe i umreže, i doprinesu ostvarenju boljih uslova za život. Pobedničke projekte će finansirati Titan Cementara Kosjerić. Konkurs će trajati od 18. februara do 4. marta 2015. godine. Pobednici će biti proglašeni na svečanoj ceremoniji i dodeli nagrada 25. marta. Pravo učešća imaju nevladine, neprofitne i humanitarne organizacije, kao i udruženja građana, ustanove i institucije prijavljene na teritoriji Opštine Kosjerić.
 

KONKURS „ZA MOJ KOSJERIĆ“

Titan Cementara Kosjerić raspisuje konkurs „Za moj Kosjerić“ u okviru koga će podeliti finansijska sredstva za realizaciju projekta iz sledećih oblasti i sa sledećim ciljevima: 
•    Kultura – promocija lokalnih kulturnih dešavanja i projekata, od lokalnog, i eventualno šireg značaja
•    Ekologija – unapređenje životne sredine i podizanje ekološke svesti kod svih društvenih grupa
•    Obrazovanje – unapređenje uslova obrazovanja i mogućnosti za (formalno i neformalno) obrazovanje u Kosjeriću
•    Socijalna zaštita i uključivanje – unapređenje statusa socijalno ugroženih/ marginalizovanih grupa stanovnika Kosjerića

Glavni cilj konkursa
Osnovni cilj konkursa „Za moj Kosjerić“ je inovativno i održivo unapređenje kvaliteta života građana Kosjerića putem realizacije odabranih i najviše ocenjenih projekata, odnosno, kroz finansijsku podršku onim inicijativama koje pokazuju uključenost građana u rešavanje zajedničkih problema, i na najbolji način upotrebljavaju lokalne resurse i promovišu saradnju sa različitim društvenim akterima.

Kriterijumi za odabir najboljeg projekta:

•    relevantnost i usmerenost projekta na rešavanje konkretnih problema i izazova lokalne zajednice
•    uticaj projekta na ostvarivanje konkretnih prednosti pojedinih grupa ili svih građana u Opštini Kosjerić
•    održivost, delotvornost i dugoročnost
•    unapređenje kvaliteta života građana Kosjerića 
•    usaglašenost projekta sa vrednostima Titan Cementare Kosjerić i strategijom razvoja Opštine Kosjerić
•    inovativnost u osmišljavanju i realizaciji projekta 
•    odgovornost i edukativnost prema drugim članovima zajednice
•    otvorenost projekta za uključivanje drugih aktera sa teritorije Opštine Kosjerić 

Formalni kriterijumi za učestvovanje:

•    Jedna organizacija može prijaviti jedan projekat po ponuđenoj oblasti
•    Jedna organizacija ne može prijaviti više od tri projekta ukupno 
•    Projektni ciljevi prijavljenog projekta moraju odgovarati kriterijumima za odabir najboljeg projekta 
•    Realizacija svih aktivnosti formalno predviđenih budžetom projekta, može maksimalno trajati godinu dana, počev od dana dostavljanja prijavne dokumentacije Konkursa
•    Popunjen obrazac za prijavljivanje mora biti dostavljen u definisanom roku

Preporuke učesnicima:

U skladu sa ciljevima Konkursa, kako bi se osigurala trajnost pozitivnih promena kojima projekti doprinose lokalnoj zajednici, preporučeno je da predlozi projekata budu dugotrajni, odnosno održivi i nakon formalnog završetka finansiranja od strane TCK. Takođe, preporučujemo učesnicima da u svoje projekte uvrste i volonterski rad, donacije i sponzorstva drugih subjekata, kao i saradnju sa partnerima na projektu, naročito sa značajnim ustanovama i organizacijama u lokalnoj zajednici.

Način podele sredstava za odabrani projekat i sastav žirija
O pristiglim projektima odlučuje i ocenjuje ih posebna komisija u sledećem sastavu:
•    TCK, predstavnici menadžmenta 
•    Opština Kosjerić, predstavnici
•    Lokalna zajednica, predstavnik

Način prijavljivanja
Za učešće na konkursu potrebno je odgovoriti na zahteve konkursa, i popuniti i dostaviti Obrazac za prijavljivanje projekta i tabelu budžeta. Popunjen obrazac i prateća dokumenta i priloge, potrebno je dostaviti
elektronski, na adresu: csr@titan.rs (naslov/subject imejla: Za moj Kosjeric 2015), 
ili poštom, na adresu: 
TITAN Cementara Kosjerić 
Ljudski resursi, Za moj Kosjerić
Živojina Mišića b.b. 
31260 Kosjerić

Ko se može prijaviti
Za ovaj program mogu konkurisati: 
nevladine, neprofitne i humanitarne organizacije kao i udruženja građana i institucije prijavljene na teritoriji Opštine Kosjerić.
Za ovaj program ne mogu konkurisati:
Pojedinci (fizička lica), politička i verska udruženja, kao ni organizacije/institucije koje promovišu interese i ideje političkih partija ili verskih grupa.

Ukupna vrednost budžeta za podršku projektima
Ukupan budžet za nagrađivanje najbolje ocenjenih projekata iznosi 20.000 evra. Budžet će biti raspodeljen u zavisnosti od ocena žirija na jedan ili više projekata, dok se ne potroši ukupan iznos budžeta, u zavisnosti od toga na koji način i u kojoj meri su projekti odgovorili na zahteve konkursa.

Rokovi
Konkurs je otvoren od 18. februara do 4. marta 2015. godine.
Krajnji rok za podnošenje prijava je: 4. mart 2015. godine do 12 časova.
Rezultati konkursa biće objavljeni do 25. marta 2015. godine. 

Način objavljivanja uslova i rezultata konkursa
Lista izabranih projekata biće objavljena na vebsajtu Titan Cementare Kosjerić, dok će svi učesnici o rezultatu konkursa biti obavešteni imejlom (pod uslovom da elektronsku adresu obezbede u prijavi).

Dodatne važne informacije
•    Aplikant treba da podnese sopstvenu prijavu. Ukoliko druga organizacija podnese prijavu u ime prve organizacije, ona neće biti razmatrana
•    U slučaju da aplikant podnosi projekat u saradnji sa nekom drugom organizacijom, mora biti navedeno koja organizacija će biti nosilac projekta
•    Ako više aplikanata pošalju potpuno isti predlog projekta, sve takve prijave biće automatski povučene iz konkursa
•    Nosioci pobedničkih projekata biće u obavezi da periodično izveštavaju o napredovanju u realizaciji.
 
Obrazac za prijavljivanje
Forma za prikaz budžeta projekta
Primer popunjene tabele 2.4 Plan aktivnosti

Tekst i uslove konkursa „Za moj Kosjerić 2014“ možete pronaći ovde.