Stalno samousavršavanje

Organizacija koja uči.
Spremnost na promene.
Odgovori na izazove.

Za moj Kosjerić 2013

Informacije o rezultatima konkursa „Za moj Kosjerić“ 2013. godine možete pronaći ovde.


KONKURS „ZA MOJ KOSJERIĆ“
 
Titan Cementara Kosjerić pripremila je konkurs sa ciljem da se izaberu i nagrade najbolji projekti na teritoriji opštine Kosjerić, koji će unaprediti kvalitet života u Kosjeriću i predstavljati dugoročan podsticaj građanima i organizacijama da se uključe, i doprinesu ostvarenju boljih uslova za život. Pobedničke projekte će finansirati Titan Cementara Kosjerić. Konkurs će trajati od 18. februara do 15. marta 2013. godine. Pobednici će biti proglašeni na svečanoj ceremoniji i dodeli nagrada 31. marta. Pravo učešća imaju nevladine, neprofitne i humanitarne organizacije kao i udruženja građana, ustanove i institucije prijavljene na teritoriji Opštine Kosjerić.

Titan Cementara Kosjerić raspisuje javni konkurs „Za moj Kosjerić“ u okviru kog će podeliti finansijska sredstva za realizaciju projekta iz sledećih oblasti i sa sledećim ciljevima:
•    Kultura – promocija kulturnih dešavanja i projekata od lokalnog i eventualno šireg značaja
•    Ekologija – unapređenje zaštite životne sredine i podizanje ekološke svesti
•    Obrazovanje – unapređenje uslova obrazovanja

Glavni cilj konkursa
Osnovni cilj konkursa „ZA MOJ KOSJERIĆ“ je inovativno i održivo unapređenje kvaliteta života građana Kosjerića putem realizacije odabranih i najviše ocenjenih projekata, odnosno, kroz finansijsku podršku onim inicijativama koje pokazuju uključenost građana u rešavanje zajedničkih problema, a na najbolji način upotrebljavaju lokalne resurse i promovišu saradnju sa različitim društvenim akterima.

Kriterijumi za odabir najboljeg projekta:
•    relevantnost i usmerenost projekta na rešavanje konkretnih problema i izazova lokalne zajednice
•    uticaj projekta na ostvarivanje konkretnih prednosti pojedinih grupa ili svih građana u Opštini Kosjerić
•    unapređenje kvaliteta života građana Kosjerića
•    usaglašenost projekta sa vrednostima Titan Cementare Kosjerić i strategijom razvoja Opštine Kosjerić
•    inovativnost u osmišljavanju i realizaciji projekta
•    odgovornost i edukativnost prema drugim članovima zajednice
•    održivost, delotovornost i dugoročnost
•    otvorenost projekta za uključivanje drugih aktera sa teritorije Opštine Kosjerić

Formalni kriterijumi za učestvovanje:
•    Jedna organizacija može prijaviti jedan projekat po ponuđenoj oblasti
•    Jedna organizacija ne može prijaviti više od tri projekta ukupno
•    Projektni ciljevi prijavljenog projekta moraju odgovarati kriterijumima za odabir najboljeg projekta  
•    Popunjen obrazac za prijavljivanje mora biti dostavljen u definisanom roku

Način podele sredstava za odabrani projekat i sastav žirija
O pristiglim projektima odlučuje i ocenjuje ih posebna komisija u sledećem sastavu:
•    TCK, predstavnik menadžmenta
•    Opština Kosjerić, predstavnik
•    Lokalna zajednica, predstavnik

Način prijavljivanja
Za učešće na konkursu potrebno je odgovoriti na zahteve konkursa, kao i popuniti i dostaviti Obrazac za prijavljivanje projekta. Popunjen obrazac i prateća dokumenta potrebno je dostaviti
Elektronski, na adresu: csr@titan.rs (u naslovu: Za moj Kosjeric),
ili poštom, na adresu:
TITAN Cementara Kosjerić
Ljudski resursi, Za moj Kosjerić
Živojina Mišića b.b.
31260 Kosjerić

Ko se može prijaviti
Za ovaj program mogu konkurisati:
nevladine, neprofitne i humanitarne organizacije kao i udruženja građana i institucije prijavljene na teritoriji Opštine Kosjerić

Ukupna vrednost budžeta za podršku projektima
Ukupan budžet za nagrađivanje najbolje ocenjenih projekata iznosi 10.000 evra. Budžet će biti raspodeljen u zavisnosti od ocena žirija na jedan ili više projekata, dok se ne potroši ukupan iznos budžeta, u zavisnosti od toga na koji način i u kojoj meri su projekti odgovorili na zahteve konkursa.

Rokovi
Konkurs je otvoren od 18. februara do 15. marta 2013 godine.
Krajnji rok za podnošenje prijava je: 15. mart 2013. godine do 12 časova.
Rezultati konkursa biće objavljeni do 31. marta 2013. godine.

Način objavljivanja uslova i rezultata konkursa
Lista izabranih projekata biće objavljena na sajtovima Titan Cementare Kosjerić i Opštine Kosjerić, dok će svi učesnici biti obavešteni informacijom o rezultatu konkursa koja će biti poslata na njihovu elektronsku adresu (pod uslovom da elektronsku adresu obezbede u prijavi).

Dodatne važne informacije
•    Aplikant treba da podnese sopstvenu prijavu. Ukoliko druga organizacija podnese prijavu u ime prve organizacije, ona neće biti razmatrana
•    U slučaju da aplikant podnosi projekat u saradnji sa nekom drugom organizacijom, mora biti navedeno koja organizacija će biti nosilac projekta
•    Ako više aplikanata pošalju potpuno isti predlog projekta, sve takve prijave biće automatski povučene iz konkursa
•    Nosioci pobedničkih projekata biće u obavezi da periodično izveštavaju o napredovanju u realizaciji.
 
Obrazac za prijavljivanje
Forma za prikaz budžeta projekta